Giảm giấ theo số lượng: Số lượng (tổng các đợt lấy) càng nhiều giá càng giảm

Giảm giá các khách hàng đặt trước

Hỗ trợ đại lý mới